Luganville wof wok redi blong finis


20160818_141700
Bae ino long taem bae wok blong buildim wof blong noten taon blong Luganville, bae hemi finis.
Ples we ol big ship i anka long hemi finis mo naoia oli statem blong buildim ol dok.
VIW i bin visitim wof ia taem we wan bigfala turis bout, hemi bin anka long hem mo hemi lukim se ikat speis yet blong 2 moa ship i save go anka long hem. Bifo ikat speis blong wan ship. Wok blong buildim niu wof ia, wan kampani blong China,Shanghai Construction kampani, hem nao, hemi buildim. Wof blong Luganville, hemi main export wof blong Vanuatu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s