Kilman i saspend polis Noal


Keateka Praem Minista Sato Kilman we portfolio blong polis I stap anda long Ministry blong hem, I saspendem Superintendent Jackson Noal.

Saspensen ia I stat long tede, mo Mista Kilman I talem long Superintendent Noal, se saspensen blong hem ia, I folem nomo wan komplen we AKting Polis Komisina, John Taleo, I mekem long namba 11 Januare, I go long hem olsem Minista risponsibol long Polis.

Mista Kilman I talem long Superintendent  Noal tru long leta blong hem se bambae hem I stap aot long ofis ko kasem taem Polis Seves Komisen I harem mo dil wetem kes blong hem.

No mata we ol risen bihaen long saspensen blong Superintendet  Noal I no klia gud yet, saspensen ia I happen, wan wik afta we Mista Noal I bin tok aot  long pablik mo askem Polis Seves Komisen, blong sakem Akting Komisina blong Polis Malon Taleo, folem judgment blong Magistret kot we I faenem hem I guilty long aksiden, hem I bin mekem las yia wetem ofisel trak blong polis long eria blong Nambatri long Vila.

VIW I save se I no festaem we Superintendent Noal I karem saspensen from wok blong hem insaed long Vanuatu Police Force or VPF.

Mo Plande long ol saspensen kes ia, Superintendent Noal I winim long kot, mo polis tru long Vanuatu gavman I pem hem big mane we I kamaot long ol tax blong pipol blong Vanuatu.

Superintendent Noal I wok 27 yia wetem VPF, mo hem I raet man blong VPF mo front man long plande nasonal operation blong police long Vanuatu long ol yia we I pass.

Majistret kot I faenem Mista Taleo sam wik I pas se hem I guilty long 2 kaon or jaj, blong careless mo wreckless driving. Tumoro nao Majistret kot I putum blong givimaot sentencing blong Mista Taleo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s